PVC Geomembranlar

Ürün Id: 124305
Gtip: n/a
Minimum Sipariş Adedi: n/a
Garanti Süresi: n/a
Aylık Üretim Kapasitesi: n/a
Ödeme Tipi: n/a

Geomembran sentetik hammaddelerden olu?an ve su yal?t?m? sa?lamas? için kullan?lan yüzey koruyucu ta...


Ürünü Paylaş:
TANIMI : Geomembran sentetik hammaddelerden olu?an ve su yal?t?m? sa?lamas? için kullan?lan yüzey koruyucu tabakalard?r.PVC poli vinil klorür kelimesinin k?salt?lm?? halidir.Petrol ile tuzdan petrokimya tesislerinde üretilen polimer türüdür. AHED PVC Geomembranlar PVC Hammaddesinin yumu?at?c?lar , Stabilizatörler ( sa?lamla?t?r?c?lar ) ve çe?itli katk? maddeleri ile mikserde harmanlan?p uygun ?s?daki ekstrüzyon sistemi yard?m?yla i?lenip homojen olarak ?ekillendirilmesiyle üretilir.
 
KULLANIM ALANLARI :
Karayolu-Metro- Tren Tünel ?n?aatlar? , Altgeçit ?n?aatlar? , DS? ve Karayolu Projeleri.Ayr?ca istenmesi halinde Bina temel bohçalama uygulamalar?nda da kullan?labilmektedir.
Bina Temel Bohçalamalar? – Üzeri beton ile kapat?lacak ve UV Dayan?m? istenmeyen Teras ,Havuz in?aatlar? , Su Depolar? Barajlar.
Sulama veya süs Göletleri – Üzeri beton veya benzeri malzeme ile kapat?lmayacak olan teras ve çat?lar , Çat? oluklar? , Sandviç panel üstleri , Havuzlar ,UV Dayan?m? istenen tüm su yal?t?m uygulamalar?.
At?k su Ar?tma Tesisleri – At?k su Tünelleri – Kollektör Bacalar? - Köprüler ve Beton bakslar .Genel de buralarda kullan?m?n?n yan? s?ra Geomembranlar?n kullan?ld??? tüm uygulamalarda kullan?labilirler.
Tüm yap?lar?n ?slak hacimlerinde teraslarda.
 
ÖZELLiKLERi :
Uzun ömürlüdür.
Tek kat uygulama yap?l?r.
Uygulama alanlar?na göre farkl? özellik,renk,kal?nl?k ve boyutlarda üretilebilir.
Yap?larda ortaya ç?kan mekanik,termik gerilmelere ve darbelere yüksek dayan?m gösterirler.
Esnek yap?lar?ndan dolay? uygulanabilirlikleri kolayd?r.
Ate?e kar?? dayan?kl?d?rlar alev al?p yanmazlar.
Bitki köklerine dayan?kl?d?rlar.
Termoplastik yap?lar? nedeniyle özel aparatlar yard?m?yla kolayl?kla onar?labilirler.
Uygulama tekniklerinden dolay? i?çilikten do?abilecek hatalar asgari düzeydedir ve uygulama h?zl?d?r.
Serbest serim uygulamas? nedeniyle yap?larda ortaya ç?kan mekanik ve termik titre?imlerden asgari seviyede etkilenirler.

PVC Geomembranlar geri dönü?ümlü olmas? nedeni ile yak?lmak veya at?k olarak depolanmak zorunda de?ildir.

ÇEŞİTLERİ ve BOYUTLARI :
 AHED / TT (AHD 002 ) :
 
PVC den imal edilen , özel formülasyon ile çekme ve uzama mukavemetleri art?r?lm??t?r , sinyal tabakal? olarak üretilen ürünümüz özellikle Karayolu , Metro , Tren Tünellerinde kullan?lmaktad?r.Sinyal Tabakas? olarak gözükenaltta kalan siyah katman farkl? bir malzeme gibi gözüksede membran?n iki yüzü aras?ndaki tek fark renktir.Sar? ve ya gri renk de herhangi bir delinme , a??nma oldu?u zaman siyah tabaka kendisini aç?k renk aras?nda gösterecek ve bir anlamda da uygulamac?ya o bölgenin onar?lmas? için sinyal verecektir.Sar? – Siyah veya Gri – Siyah yada istenilen bir renkte üretilebilir. Ahed geomembranlar 1,2mm-1,5mm-2mm-2,5mm ve 3 mm kal?nl?klarda üretilebilirler. 2,10 mt geni?li?inde, boy 20mt ve 25mt standart ölçülerinde olmak üzere uygulama alan?na göre istenirse serbest boy çal???larakta üretilebilirler.
»  Kullanım Yerleri : Karayolu-Metro- Tren Tünel ?n?aatlar? , Altgeçit ?n?aatlar? , DS? ve Karayolu Projeleri.Ayr?ca istenmesi halinde Bina temel bohçalama uygulamalar?nda da kullan?labilmektedir.
 
  AHED / DT (AHD 003 ) :
 
PVC den imal edilmi?tir.Düz Tip olmas? tek renk olarak üretilmesinden gelmektedir.Genel PVC Geomembran özelliklerini bünyesinde bulundurmaktad?r.Özellikle güçlü Mukavemeti ile bitki köklerine dayan?ml? olarak üretilmektedir. ?stenilen renklerde üretilebilirler. Ahed geomembranlar 1,2mm-1,5mm-2mm-2,5mm ve 3 mm kal?nl?klarda üretilebilirler. 2,10 mt geni?li?inde, boy 20mt ve 25mt standart ölçülerinde olmak üzere uygulama alan?na göre istenirse serbest boy çal???larakta üretilebilirler.
»  Kullanım Yerleri : Bina Temel Bohçalamalar? – Üzeri beton ile kapat?lacak ve UV Dayan?m? istenmeyen Teras ,Havuz in?aatlar? , Su Depolar? Barajlar.
 
  AHED / GT (AHD 004 ) :
 
PVC den imal edilmi?tir.Gölet Tipi olarak adland?r?lmas?n?n en önemli sebebi UV Dayan?ml? olarak üretilmesinden gelmektedir.Genel PVC Geomembran özelliklerini bünyesinde bulundurmaktad?r.Fakat UV Katk?s? sayesinde y?llarca güne? ????? alt?nda üzeri kapat?lmadan sorunsuz uygulamalar ç?kar?lmas?n? sa?larlar.Gri , mavi , sar? renklerde üretilebilirler. Ahed geomembranlar 1,2mm-1,5mm-2mm-2,5mm ve 3 mm kal?nl?klarda üretilebilirler. 2,10 mt geni?li?inde, boy 20mt ve 25mt standart ölçülerinde olmak üzere uygulama alan?na göre istenirse serbest boy çal???larakta üretilebilirler.
»  Kullanım Yerleri : Sulama veya süs Göletleri – Üzeri beton veya benzeri malzeme ile kapat?lmayacak olan teras ve çat?lar , Çat? oluklar? , Sandviç panel üstleri , Havuzlar ,UV Dayan?m? istenen tüm su yal?t?m uygulamalar?.
 
  AHED / T-GR?P (AHD 005 ) :
 
PVC den imal edilmi?tir.T-GR?P olarak adland?r?lmas?n?n sebebi üzerinde boyuna tüm hat boyunca kesintisiz devam eden T ?eklindeki t?rnaklar?n?n olmas?d?r.Bu t?rnaklar sayesinde bu ürünümüz kullan?ld??? betona çok iyi bir ?ekilde kilitlenmekte ve betonu b?rakmamaktad?r. Genel PVC Geomembran özelliklerini bünyesinde bulundurmaktad?r.Özellikle kimyasallara dayan?m? , ya?land?rma ömrü art?r?lm??t?r. Ahed geomembranlar 1,2mm-1,5mm- 1,65 mm - 2mm-2,5mm ve 3 mm kal?nl?klarda üretilebilirler. Standart 2,10 mt geni?li?inde yada kullanaca??n?z alana göre ebatlanarak istedi?iniz geni?liklerde levhalar yada rulolar halinde istemi? oldu?unuz geni?lik ve boylarda üretilebilirler.
»  Kullan?m Yerleri : At?k su Ar?tma Tesisleri – At?k su Tünelleri – Kollektör Bacalar? - Köprüler ve Beton bakslar .Genel de buralarda kullan?m?n?n yan? s?ra Geomembranlar?n kullan?ld??? tüm uygulamalarda kullan?labilirler.
 
  AHED / V?NSELF (AHD 006 ) :
 
Pvc membran bilindi?i gibi tüm yap?larda mükemmel , sorunsuz , kaliteli su izolasyonu sa?layan bir üründür.yap?larda kullan?m?n? yayg?n hale getirebilmek için geli?tirdi?imiz kendinden yap??kanl? pvc membran ile uygulama kolayl??? sa?lamak amaçlanm??t?r.böylece tüm yap?larda hiç bir makineye gerek kalmadan kendi izolasyonlar?n?z? pvc membran kalitesi ve güvenilirli?i ile yapabileceksiniz. PVC den imal edilmi?tir.Kendinden Yap??kanl? olan imalat?m?zd?r. 1,5mm kal?nl???nda üretilirler. Standart ….. mt ve boyda üretilirler.Çok rahat bir ?ekilde kesilerek istenilen zemine uygulanabilirler.Dikkat edilmesi gereken en önemli ayr?nt? ise uygulaman?n yap?laca?? yüzeyin çok temiz , toz parçalar?ndan ar?nd?r?lm?? olmas?d?r.
»  Kullan?m Yerleri : Tüm Yap?lar?n Islak Hacimlerinde, Teraslarda


Ambalaj ve Baskı sektörü kapsamında AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. firmasına ait PVC Geomembranlar ürünü Türkiye’nin en büyük sanayi ürünleri ve sanayi firmaları havuzu bysharing B2B ihracat ve ithalat portalı içerisinde yer almaktadır. AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. firmasının ürün ve hizmetleri içerisinde Ambalaj ve Baskı, Donanım sektörlerine ait PVC Geomembranlar, Polietilen Geomembranlar, PVC Su Tutucu Bantlar ürünleri ve hizmetleri bulunmaktadır. PVC Geomembranlar hakkında merak ettiklerinizi, fiyat, sertifika, kargo, tedarik süresi ve daha fazla bilgi için AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. firması ile bysharing.com üzerinden doğrudan iletişime geçebilirsiniz. PVC Geomembranlar ihracatı ve ithalatı konularında faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ya da distribütor firmalar hakkında isterseniz web sayfamızdan, isterseniz dış ticaret irtibat masalarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. PVC Geomembranlar fiyatı hakkında toptan ve perakende fiyat bilgisi almak ve PVC Geomembranlar hakkındaki özel bilgi taleplerinizi bysharing üzerinden iletmekten lütfen çekinmeyin. Bunun yanında Ambalaj ve Baskı sektörü altında yer alan Selobant, Film, Kağıt, Dunnage Hava Yastığı, Alüminyum folyo sektör firmalarını da bysharing.com dan inceleyebilirsiniz.