TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRGiresun İl Özel İdaresinden

 Sıra No İli/İlçesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati Açıklama

1 İlimiz Merkez Teyyaredüzü Mah.Özel İdare Hizmet Binasının satışı 1231 224 15.239.80 m² ¨ 55.000.000,00 ¨ 1.650.000,00 22.01.2019 10.00 Taşınmaz satışı.

2 İlimiz Bulancak ilçesi Yalıköy köyünde, Belediye İmar Plannda Turistik Tesis Alanı içerisinde kalan, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait kargir gazino ve arsası vasıflı taşınmazın tamamının satışı 114 6 5.489,22 m² ¨ 11.000.000,00 ¨ 330.000,00 22.01.2019 10.10 Taşınmaz satışı.

3 İlimiz Bulancak ilçesi, İhsaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait avlusu ve garajı olan ev arsasının satışı 5 2 352,38 m² ¨ 2.100.000,00 ¨ 63.000,00 22.01.2019 10.20 Taşınmaz satışı.

4 İlimiz Merkez ilçesi Hacısiyam mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binasının satışı 393 302 516,03 m² ¨ 2.200.000,00 ¨ 66.000,00 22.01.2019 10.30 Taşınmaz satışı.

5 İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Müftü mah.kargir bina ve arsa vasıflı taşınmaz. 134 12 7.239,47 m² ¨ 1.750.000,00 ¨ 52.500,00 22.01.2019 10.40 Taşınmaz satışı.

6 İlimiz Güce ilçesi, Güce mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binası ve arsasının satışı 1010 811,00 m² ¨ 1.500.000,00 ¨ 45.000,00 22.01.2019 10.50 Taşınmaz satışı.

7 İlimiz Alucra İlçesi Mesudiye Mah. Kargir 6 katlı bina ve arsa vasıflı taşınmaz. 112 25 455,47 m² ¨ 1.500.000,00 ¨ 45.000,00 22.01.2019 11.00 Taşınmaz satışı.

8 İlimiz Alucra ilçesi Mesudiye mah. tarla vasıflı taşınmaz. 101 46 2,338,25 m² ¨ 835.000,00 ¨ 25.050,00 22.01.2019 11.10 Taşınmaz satışı.

9 İlimiz Dereli ilçesi Sütlüce mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve lojman arsasının satışı 798 220,50 m² ¨ 500.000,00 ¨ 15.000,00 22.01.2019 11.20 Taşınmaz satışı.

10 İlimiz Merkez Aksu mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait, trafo ve arsası vasıflı taşınmazdaki İdaremiz hissesine tekabül eden 1837/2400 (206,03 m²) tamamının satışı 1498 1 206,03 m² ¨ 180.000,00 ¨ 5.400,00 22.01.2019 11.30 Taşınmaz satışı. 14.01.2019 “PAZARTESİ” SEDA 214 “EBYS” “Artırma İlanları” (2)

1 - Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Kanunun 35. a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; • Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç vs. giderleri ihaleyi alana aittir.

6 - Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

.