DERİ, SAKATAT VE BAĞIRSAK SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

DERİ, SAKATAT VE BAĞIRSAK SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIRNiğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden

 Sakatat, Deri ve Bağırsak İhaleleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 25/01/2019 tarihinde Açık teklif usulü ile teklif alınarak yapılacaktır.

1- İdarenin a Adresi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE b Telefon ve Faks Numarası : 3882323377 - 3882326234 c Elektronik Posta Adresi : nigdeacik@gmail.com d İhale dokümanının görülebileceği yer : Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

Sıra No ÜRÜN ADI MİKTARI YAKLAŞIK BİRİM FİYATI TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 BÜYÜKBAŞ SAKATAT 3.400.000 Kg 1,19 4.046.000,00 130.000 TL 25/01/2019 13:30

2 KÜÇÜKBAŞ SAKATAT 8.000 Takım 41,33 330.666,67 10.000 TL 25/01/2019 14:00

3 BÜYÜKBAŞ DERİ 700.000 Kg 2,93 2.053.333,33 65.000 TL 25/01/2019 14:30

4 KÜÇÜKBAŞ DERİ 8.000 Adet 5,07 40.533,33 1.500 TL 25/01/2019 15:00

5 BÜYÜKBAŞ BAĞIRSAK 16.500 Adet 16,00 264.000,00 8.000 TL 25/01/2019 15:30

6 KÜÇÜKBAŞ BAĞIRSAK 8.000 Adet 5,17 41.333,33 1.500 TL 25/01/2019 16:00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 6 kalem ürün için, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 25/01/2019 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2 - İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır); a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve oda kayıt belgesi b) Şirketler için ticari sicil gazete ve imza sirküleri, oda kayıt belgesi c) Birden fazla ihaleye katılacak istekliler/firmalar; her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. Her ihale için istenilen evrakların aslı veya “aslı gibidir” leri her zarfın içinde olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler/firmalar ihaleye alınmayacaktır.

3 - Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik tarihleri şartnamede belirtildiği gibi 25/02/2019 tarihli olacaktır. Teminatların yatırılacağı yer Ziraat Bankası Niğde Şubesi nezdindeki TR950001000214379745445002 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler.

4 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

6 - Posta yoluyla ihaleye katılacak İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.