SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRSpor Toto Teşkilat Başkanlığından

 İhalenin Adı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri kapalı teklif usulü ile özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılacaktır.

1 - İdarenin; (a) Adı : Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (b) Adresi : Büyükesat Mahallesi, Koza Caddesi No: 34, Gaziosmanpaşa/ Çankaya/ANKARA (c) Telefon numarası : (312) 408 20 00 (ç) Faks numarası : (312) 408 20 29 (d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sportoto.gov.tr (e) İlgili personelin Adı ve soyadı/unvanı : Burak Kaan Yaşar-Destek Hizmetleri Şube Müd. V.

2 - İhale konusu işin; Niteliği: 2.1. Yükleniciye hasılattan pay verilmesi suretiyle Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerine uygun olarak; a) Merkezi Bahis Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi; (i) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının elektronik ortamlar ve bahis terminalleri üzerinden oynatılması amacıyla bayilerin bağlantılı olarak çalıştığı mülkiyeti Yükleniciye ait merkezi bahis sisteminin kurulması, (ii) Merkezi Bahis Sisteminin sözleşme süresince işletilmesi, b) Risk Yönetim Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi; (i) Sabit ihtimalli bahis oyunları için, merkezi bahis sistemine bağlı olarak çalışan mülkiyeti Yükleniciye ait risk yönetim merkezinin kurulması ve işletmeciliğinin üstlenilmesi, (ii) Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer alan spor müsabakalarına ilişkin bahis oranlarının belirlenmesi, c) Başbayilik iş ve hizmetleri; (i) Her hafta geçici mutabakat sağlanmak ve sözleşme süresi sonunda kesin hesap çıkarılmak üzere, sabit ihtimalli bahis oyunlarında İdare tarafından dağıtılan ikramiye tutarının oyun planına göre dağıtılması gereken ikramiye tutarının üzerinde olması halinde aradaki farkın Yüklenici tarafından karşılanması, Gerçekleşen haftalık ikramiye tutarının, hedeflenen ikramiye tutarının üzerinde olması durumunda bu tutar Yüklenici tarafından karşılanacak ancak, izleyen haftalarda haftalık ikramiyenin hedeflenen ikramiyenin altında gerçekleşmesi durumunda, Yükleniciye daha önceki haftalarda ödediği ikramiye aşım tutarlarını karşılamak üzere, İdarenin havuz hesabında önceki haftalardan kalan artı bakiye tutarı kadar ödeme yapılacak ve bu işlem sözleşme süresince haftalık olarak tekrarlanacaktır. Sözleşme süresinin sonunda kesin hesap çıkarılarak hesabın artı bakiyede bulunması halinde bu tutar İdareye ait olacak, eksi bakiyede bulunması halinde ise bu tutar Yüklenici tarafından karşılanmış olacaktır. (ii) İhale ilan tarihi itibarıyla mevcut bayiler ile (Teknik Şartnamenin ekinde listesi ve adres bilgileri bulunan) ileride tesis edilecek sabit bayilere merkezi bahis sistemi ile uyumlu çalışacak en az 6.000 (altı bin) adet bahis terminalinin, mülkiyeti Yüklenicide kalmak üzere temin edilmesi, merkezi sistemle eş ve gerçek zamanlı bağlantılarının iletişim giderleri üstlenilerek kurulması, onarım ve bakımlarının yapılması, (iii) İdare tarafından oynatılan oyunlara ilişkin pazarlama, reklam, tanıtım gibi faaliyetlerin teknik şartnamede belirlenen şekilde yapılması; kupon, rulo gibi sarfiyat malzemelerinin temini ve bayilere dağıtılması; müsabaka ve ikramiye sonuçları gibi duyuruların yazılı ve görsel basın aracılığıyla ve Yüklenici tarafından uygun görülen diğer güncel iletişim yöntemleri ile yapılması, bayilik destek hizmetlerinin verilmesi, iş ve hizmetlerinin bir bütün olarak yurt çapında yürütülecek şekilde özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasıdır. d) Bayilik Yönetimi; Bayilik yönetim faaliyetleri, Teknik şartnamede belirlenen düzenlemeler ve İdarenin talimatları doğrultusunda Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. 2.2. 2.1. inci maddenin (c) bendinin (ii) alt bendinde belirtilen mevcut bayiler için kurulacak bahis terminalleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 6 (altı) ay içinde kurulacak; diğer bahis terminalleri ise işe fiilen başlanıldığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde temin edilecek ve yeni bayilikler verildiğinde bu bayilere kurulacaktır. 2.3. Merkezi Bahis Sistemi ile Risk Yönetim Merkezinin Kurulacağı Yer: Merkezi Bahis Sistemi Ankara İli sınırları içerisinde İdarece uygun görülecek adreste; Risk Yönetim Merkezi ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Yüklenici tarafından belirlenen ve İdarece uygun görülecek bir adreste kurulacak ve işletilecektir. 2.4. İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) yıldır. 2.5. İhalenin: a) Yapılacağı Adres : Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Büyükesat Mahallesi, Koza Caddesi No: 34, Gaziosmanpaşa/Çankaya/ ANKARA b) Tarihi ve Saati : 11/02/2019 - 09.30

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler 3.1. İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi, b) İsteklinin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı tarihten sonraki bir düzenleme tarihi içeren belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Tüzel kişiliğin ortakları, kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde pilot ortağın noter tasdikli imza beyannamesi ve ortak girişimin imza sirküleri.) ç) İdari Şartname ekinde örneği bulunan teklif mektubu, d) Geçici teminat e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin istekliyi ihalede temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, örneği bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi, g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, ğ) İsteklinin spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde veya benzer diğer sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, ihale ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içerisinde, asgari toplam 1 (bir) yıl yurt içinde veya yurt dışında en az 500 (beşyüz) adet bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olduğuna ve bu bayiler aracılığı ile en az 3.000.000.000 (üçmilyar Türk Lirası) TL. tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna ilişkin iş deneyimini gösteren belge ve bu belgeyi tevsik edecek belgeler (sözleşme, fatura, ve benzeri). Söz konusu 1 (bir) yılın hesaplanmasında, toplamı bir yıl olmak üzere asgari bayi sayısını sağlayan bir veya birkaç dönemdeki sürelerin toplamı esas alınacaktır. En az 500 bayiden oluşan bayi ağının belirlenmesinde, belgede belirtilen dönemin her aşamasında en az 500 adet bayinin bulunması şartı aranacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde iş deneyim belgesinin pilot ortağa ait olması zorunludur. 2017 ve önceki yıllara ilişkin Türk Lirası bazlı belgeler Türkiye İstatistik Kurumunun (Yurt içi ÜFE+TÜFE )/2 artış oranları dikkate alınarak güncelleştirilecektir. Döviz bazlı belgelerin güncelleştirilmesinde ise ihale ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır. Risk yönetimi gerçekleştirilen yıllık hasılat tutarlarının güncelleştirilmiş tutarının asgari 3.000.000.000 (üçmilyar Türk Lirası) TL. tutarında olduğuna ilişkin belgenin, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim firmalarınca tasdikli sureti ibraz edilecektir. h) İsteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgiler ve ihale konusu işi yerine getirmek için gerekli niteliklere sahip en az 100 (yüz) adet personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin örneği bu Şartname ekinde yer alan personel sayısı taahhütnamesi, ı) Bir takvim yılında gerçekleşen hasılatın taahhüt edilen hasılatın altında kalması durumunda, isteklinin hasılattan aldığı pay oranının, gerçekleşen hasılat ile taahhüt ettiği hasılat arasındaki farkın taahhüt edilen hasılata oranı kadar noksan uygulanacağına ilişkin hükmü de içeren Sözleşme süresince ilk yıl asgari 17.000.000.000 (onyedimilyar Türk Lirası) TL. tutarında ve sonraki yıllarda bu tutarın (Yurt içi ÜFE + TÜFE ) / 2 oranında güncellenecek tutarı kadar yıllık hasılat elde edileceğine ilişkin örneği bu Şartname ekinde yer alan yıllık asgari hasılat taahhütnamesi, i) İlgili mevzuatına göre düzenlenerek, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim firmalarınca onaylanmış 2017 yılına ait yılsonu bilançosu, Bu bilançoya bağlı olarak; Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar rasyosunun 31/12/2017 tarihi itibariyle en az 0,50 olması, Özkaynakları/toplam aktif rasyosunun 31/12/2017 tarihi itibariyle en az 0,10 olması, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 31/12/2017 tarihi itibariyle 0,75' den küçük olması, zorunludur. Mali yeterlilik kriterleri olarak öngörülen bu üç kriter birlikte aranır. İsteklinin ortak girişim olması halinde tüm ortakların bu üç rasyoyu ayrı ayrı sağlaması zorunludur. Söz konusu üç rasyonun birlikte sağlandığının yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim firmalarınca onaylı belgelerle tevsiki zorunludur. İsteklinin veya ortak girişim ortaklarının 31/12/2017 tarihi itibarıyla bilançosunun yukarıdaki rasyoları karşılamaması durumunda; 2016, 2015, 2014, 2013 yıllarına ait yıl sonu bilançosundaki rasyoların ortalaması alınarak rasyo hesabı yapılacaktır. Ortak girişim bünyesinde yabancı ortak mevcut ise bu ortağa ait bilançoların ait olduğu ülkenin ilgili makamlarınca ve bağımsız denetim firmalarınca onaylanması zorunludur. j) 5738 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin, örneği İdari Şartname ekinde yer alan taahhütname, k) 5738 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının yaptığı gönderme uyarınca 4734 sayılı Kanunun ceza ve yasaklılığa ilişkin 58 ve 59 uncu maddeleri gereğince işlem yapılması durumunda kullanılmak üzere alınacak, örneği Şartname ekinde bulunan ortaklık/hisse beyanı, l) İsteklinin öngörülen sürede işe fiilen başlayacağına dair örneği İdari Şartname ekinde yer alan taahhütname. 3.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, 3.1 inci maddenin (b), (c), (e), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 3.1 inci maddenin diğer bentlerinde sayılan belgelerin pilot ortak tarafından sunulması yeterlidir. 3.3. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 3.4. İhaleye 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketler veya bunların kendi aralarında ya da yabancı şirketlerle oluşturdukları ortak girişimler katılabilir. 3.5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketler ile ortak girişim oluşturarak ihaleye katılacak yabancı şirketler tarafından 3.1 inci maddede belirtilen hususlara ilişkin olarak verilecek belgeler, kendi ülkelerinin mevzuatı uyarınca düzenlenecek ve İdari Şartnamenin 17 nci madde hükümleri çerçevesinde sunulacaktır. 3.1. (i) maddesinde belirtilen veriler uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS/UFRS) göre hazırlanmış mali tablolara dayandırılmalıdır. 3.6. Risk yönetimi içermesi kaydıyla, ihale konusu iş ile nitelikleri itibariyle benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ile personel ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işler benzer iş olarak kabul edilir.

4 - İdari Şartnamenin 24 ve 25 inci maddelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, aşırı düşük teklif hali hariç olmak üzere, en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

5 - İhale dokümanı İdarenin Büyükesat Mahallesi, Koza Caddesi No:34, Gaziosmanpaşa/ Çankaya/ANKARA adresinde bedelsiz olarak görevliler nezaretinde ihale tarihinden bir hafta öncesine kadar incelenebilir ve 25.000 (yirmibeşbin Türk Lirası) TL. karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 11/02/2019 tarihi, saat 09:30’a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükesat Mahallesi, Koza Caddesi No: 34, Gaziosmanpaşa/ Çankaya/ANKARA adresine verilecektir. Posta veya kargo ile sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu ihalede İdare tarafından müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar hasılat olarak tanımlanmaktadır. İhale dokümanında bu kavramın geçtiği yerlerde oynatılan oyunlar karşılığında elde edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar hasılat olarak esas alınacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini hasılattan alacakları pay yüzdesi şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ile isteklinin hasılattan alacağı pay yüzdesi üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler, 318.932.205,42 Türk Lirası tutarında geçici teminat verecektir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının İdari Şartname ekindeki örneğe uygun olması ve geçerlilik süresinin tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla süreli olması zorunludur.

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmak zorundadır.

12 - İhaleye iş ortaklığı şeklinde ortak girişim oluşturmak suretiyle teklif sunulabilir. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

13 - İhale, 21/02/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit ihtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilecek olup, ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.