HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİ İLE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİ İLE HİZMET SATIN ALINACAKTIRTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından

 İlimiz, Ortahisar İlçesi(Beşirli Deresi- Tünel Arası) Dolgu düzenleme alanı ve Kıyı Yapıları İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında yapılan Gülcemal Rekreasyon Projesinin 1.Dolgu Sahasından başlayarak Ayasofya Kavşağına kadar olan kısmını onaylı ÇED Projesi kapsamında doldurularak; iş makinesi aracılığı ile serilmesi, sıkıştırılması ve Anroşman Taşı ile Tahkimat Yapılması işinin, Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle dolgu alanına dökülecek, hafriyat toprağının sahiplerinden tahsil edilecek döküm bedelinden oluşan Hasılatın Paylaşımı suretiyle, ilgili mevzuat, sözleşme hükümleri ve verilen taahhütname şartları dahilinde Yüklenici tarafından dolgu, serme, sıkıştırma ve mevcut tahkimattan çıkartılacak taşlarla yeni tahkimat yapılması; eksik kalan tahkimat taşlarının da İdareye ait Akçaabat Uçarsu Taşocağından uygun malzeme ile tamamlanması yerleştirilmesi işidir. Dolgu Hacmi: 4.150.000 m³’tür. Sahada toplamda yaklaşık olarak 6.640.000 Ton (1m3 dolgu malzemesi 1,6t/ m³’ tür) malzeme serilerek sıkıştırılacaktır.. İşin Süresi 3 (üç) yıldır İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Hasılat Paylaşımı suretiyle Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale, 22.01.2019 tarih ve saat 14:00’da Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:201 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Projede belirtilen tahkimat, dolgu serme sıkıştırma vb. imalatlar yapıldıktan sonra dolgu sahasına yapılacak hafriyat dökümlerinden elde edilecek olan hasılat bedelinin idareye kalacak kısmı %3’den az olmamak üzere arttırılacak olup ihale, en yüksek oranı teklif edene kalacaktır.

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ ve TEMİNAT: a. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. b) İhale dokümanının görülebileceği yer: Yalıncak Mahallesi Rize Devlet Sahil Yolu Üzeri No: 62 adresinde Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ortahisar/TRABZON c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yalıncak Mahallesi Rize Devlet Sahil Yolu Üzeri No:62 adresinde Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ortahisar/ TRABZON d) İhale Usulü : Hasılat Paylaşımı Suretiyle, Kapalı Teklif Usulü. e) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 250,00(İkiyüzelli türk lirası) TL f) Geçici teminat 1.000.000,00 (birmilyon türk lirası) TL’ dir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER: a) Nüfus cüzdan sureti b) İkametgah belgesi c) Noter tasdikli imza beyannamesi 11.01.2019 “CUMA” SEDA 163 “Mail” (Mutlaka Gününde “Artırma İlanları” (2) d) Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu e) Şartname alındı makbuzu f) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi g) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi h) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. i) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi j) Şartnamenin 6 Maddesinde belirtilen Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler k) İş deneyim Belgesi; Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19.06.2018 tarih 30453/m sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş gruplarındaki tebliğ ekindeki benzer iş grupları listesinde yer alan (A) ALT YAPI/X. GRUP: DENİZ YAPILARI İŞLERİ, benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on ) yıl içerisinde geçici kabulü yapılan belge tutarı 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) ‘den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş Ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20 sini sağlaması zorunludur. (B) V.GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI) benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on ) yıl içerisinde geçici kabulü yapılan belge tutarı 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) ‘den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş Ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20 sini sağlaması zorunludur. l) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) TÜZEL KİŞİLER a. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. b. Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi) c. Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu. d. Şartname alındı makbuzu. 11.01.2019 “CUMA” SEDA 163 “Mail” (Mutlaka Gününde “Artırma İlanları” (3) e. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. f. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. g. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. h. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi. i. Şartnamenin 6 Maddesinde belirtilen Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler j. İş deneyim Belgesi; Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19.06.2018 tarih 30453/m sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş gruplarındaki tebliğ ekindeki benzer iş grupları listesinde yer alan (A) ALT YAPI/X. GRUP: DENİZ YAPILARI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on ) yıl içerisinde geçici kabulü yapılan belge tutarı 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) ‘den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş Ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20 sini sağlaması zorunludur. (B) V.GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI) benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on ) yıl içerisinde geçici kabulü yapılan belge tutarı 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) ‘den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş Ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80 ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20 sini sağlaması zorunludur. k. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) İhaleye ilişkin teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 22.01.2019 tarih ve Saat 12:00’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.