P&H 1900 AL 3 ADET ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR SATILACAKTIR

P&H 1900 AL 3 ADET ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR SATILACAKTIRTürkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden

 1 - İdarenin a) Adresi : Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/ANKARA b) Telefon - Faks Numarası : 312 540 10 00 - 312 540 16 60 c) Elektronik Posta Adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale konusu malın (Niteliği, türü, miktarı) : 3 adet P&H 1900 AL elektrikli ekskavatör

3 - İhale dokümanı : Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresinde (Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1102 no’lu oda) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını 100,00 TL bedel üzerinden satın almaları zorunludur.

4 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi - Saati : 31.01.2019 - 14.00 c) Usulü : Açık İhale

5 - Teklif zarflarının 31.01.2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Teklif zarfları 31.01.2019 Perşembe günü saat 14.00'de Genel Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda (Zemin kat İhale Komisyonu Toplantı Odası) açılacaktır.

9 - İhale: TKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği’nin Satış İhaleleri Genel Hükümlerine göre yapılacaktır.