AHŞAP MAKAS TRAVERSİ SATIN ALINACAKTIR

AHŞAP MAKAS TRAVERSİ SATIN ALINACAKTIRTCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/709042

1. İdarenin : a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak / İZMİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931-0232 464 77 98 c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 250 m³ Ahşap Makas Traversi.

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4.Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21.01.2019 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.