İZMİR LİMAN LASİNG UNLASHİNG TVİSTLOCK AÇMA KAPAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İZMİR LİMAN LASİNG UNLASHİNG TVİSTLOCK AÇMA KAPAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİRDevlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden

İhale Kayıt No: 2019/5976

1- İdarenin: a) Adresi: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR b) Telefon ve Faks Numarası: 0232 463 16 00 / 371 Faks: 0232 463 22 48 c) Elektronik Posta Adresi: izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2-İhale konusu işin adı ve miktarı: İzmir Liman Lasing, Unlashing, Tvistlock Açma Kapama Hizmet Alımı İşinin, 23 Ay Süreyle Aylık Yaklaşık 26.000 Adet Toplam 598.000 Adet yaptırılması.

3- İhale Tarihi ve Saati: a) İhale tarihi: 24.01.2019 b) İhale Saati: 14:00

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24.01.2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.