ARSA SATILACAKTIR

ARSA SATILACAKTIRNilüfer Belediye Başkanlığından

 İşin Adı: 7.760.000,00 Tahmini satış bedelli, 232.800,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli İrfaniye İzmir Yolu Güneyi Çalışma Alanları Uygulama İmar Planı dahilinde “Konut Dışı Kentsel Dönüşüm Alanında” kalan İrfaniye Mah. 7740 Ada, 6 parsel nolu 7.750,31 m2 lik arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhalesi Belediyemiz Encümeninde 23/01/2019 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların; a) İç Zarfa konulacak belgeler; 1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 1) İç Zarf, 2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.), 4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 5) Nüfus Cüzdan örneği, İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf, 2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2019 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur. www.nilufer.bel.tr İlan tarihleri: Bursa’da : 07/01/2019 - 09/01/2019 İstanbul’da : 07/01/2019 Resmi Gazete’de : 07/01/2019