TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRSamsun - Canik Belediyesinden

 İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/07/2017 tarih ve 13/51 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur.

Dosya No Ada/ Parsel Alanı (m²) Hisse Durumu İmar Durumu

1. 12482/3 4.124,63 Tam Samsun, Canik, Merkez Yenimahalle 12482 ada 3 Nolu Parsel; İmar planında Konut+Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok:12 katlı yere isabet etmektedir. Yenimahalle Hurdacılar alanı plan notlarının 19. Maddesine göre toplam inşaat alanı 8.461,46m2 dir.

2. 12482/4 4.125,32 Tam Samsun, Canik, Merkez Yenimahalle 12482 ada 4 Nolu Parsel; İmar planında Konut+Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok:12 katlı yere isabet etmektedir. Yenimahalle Hurdacılar alanı plan notlarının 19. Maddesine göre toplam inşaat alanı 8.462,86m2 dir.

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir. İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER/ADRES: Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 55080 Canik/SAMSUN 15/01/2019 Çarşamba günü saat:14.00’da yapılacaktır.

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazın tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.) Dosya No Ada/ Parsel Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL.) Geçici Teminat (TL.)

1. 12482/3 4.124,63 13.281.308,60 TL (Onüçmilyonikiyüzseksenbir binüçyüzsekiz TürkLirası altmışüçkuruş) 398.440,00TL (Üçyüzdoksansekizbindörtüzkırk TürkLirası)

2. 12482/4 4.125,32 13.283.530,40 TL (Onüçmilyonikiyüzseksenüçb inbeşyüzotuz TürkLirası kırkkuruş) 398.506,00TL (Üçyüzdoksansekizbinbeşyüzaltı TürkLirası İstekliler dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 15/01/2019 Çarşamba günü saat: 14.00’ a kadar, yatırılmış olacaktır. ada parsel No belirtilecektir. 04.01.2019 “CUMA” SEDA 11887 “CD” “Artırma İlanları” (2)

7 - İSTENEN BELGELER: a) Nüfus cüzdanı sureti b) İkametgah Belgesi c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu e) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi f) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge g) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname. h) İhaleye beraber katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ortaklığı belirten noter onaylı belge. (Hak ve yükümlülükler için ayrıca bir oran belirtilmediyse, taşınmaza ilişkin tüm hak ve yükümlülükler ortaklar arasında eşit oranda kabul edilecek ve tapu tescili buna göre yapılacaktır.) Gerçek ve tüzel kişiler için imza sirküleri (Noter onaylı)

8 - TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Kamuoyuna duyurulur.