BİLYALI ÖĞÜTME SİSTEMLERİ VE ULTRASONİK MUAYENE CİHAZI ALINACAKTIR

BİLYALI ÖĞÜTME SİSTEMLERİ VE ULTRASONİK MUAYENE CİHAZI ALINACAKTIRZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nden

 Bilyalı Öğütme Sistemleri ve Ultrasonik Muayene Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası : 2018/686168

1- İdarenin a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK b) Telefon ve faks numarası : 0372 291 1850 Faks: 0372 257 4579 c) Elektronik posta adresi : - ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/

2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Bilyalı Öğütme Sistemleri ve 1 adet Ultrasonik Muayene Cihazı alımı b) Teslim [yeri/yerleri] : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü İncivez/ ZONGULDAK c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu. b) Tarihi ve saati : 15/01/2019 – Saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği4734 sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 3/1/2019 PERŞEMBE ARTIRMA İLANI 11849 DİSKETTEN BAYRAM 4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında tek tek cevap vermeli ve ihale dosyasında sunmalıdır. 4.3.2. Teklif veren istekliler cihazlara ait fotoğraf, katolog ve teknik dökümanların Türkçe veya İngilizce basılı broşürlerini ihale dosyasında sunmalıdır. 4.3.3. Ultrasonik Muayene Cihazına teklif veren istekli yetkili temsilcilik belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. 4.3.4. Bilyalı Öğütme Sistemleri Cihazına teklif veren isteklinin TSE’den onaylı teknik servis hizmet yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 15/01/2019 Salı günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.