MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİSLİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 700 TON PATİNAJ KUMU TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSİSLİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 700 TON PATİNAJ KUMU TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİRTCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/693430

1 - İdarenin: a) Adresi : Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası içi Seyhan/ Adana b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 453 69 14/71523 ve 0322 457 63 22 c) Elektronik Posta Adresi : adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin Adı ve miktarı : Müdürlüğümüze tahsisli lokomotiflerde kullanılmak üzere 700 ton patinaj kumu temini

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosuna 18/01/2019 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 150-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.