HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

 İşletme Müdürlüğümüz Kömür Taşıma hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin a) Adresi: E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi: elisatinalma@eli.gov.tr İhale konusu hizmetin

a)- Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati SÜRE

1- Dereköy Stok sahalarından 180.000 Ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 Ünitelerine (Balcıkapı-Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5-6 Ünitesine taşınması ve boşaltılması işi 2018- 696227 2018- 1897 15.02.2019 14:00 50 gün

b)-Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c)-İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d)-İhale usulü : Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ i Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr