HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

 İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

İdarenin a) Adresi : E.Lİ İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati Süre ELİ Müdürlüğü bünyesindeki kamyon kantarlarını 3'er aylık peiryotlarla ve vagon kantarlarını 6'şar aylık periyotlar ile olmak üzere gerekli periyodik kontrol, bakım ve testleri yapılarak gerektiğinde bilim sanayi ve teknoloji müdürlüğü tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak damgalanması hizmet alımı işi

2018/693710 2018-1891 08.01.2019 14:00 365 gün

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü : Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.89 45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr