TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞUNDA OLAN RÖLE VE AYIRICI DEĞİŞİKLİĞİNDE KULLANILACAK MUHTELİF TİPTE MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞUNDA OLAN RÖLE VE AYIRICI DEĞİŞİKLİĞİNDE KULLANILACAK MUHTELİF TİPTE MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİRTEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden

 TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün Sorumluluğunda olan Röle ve Ayırıcı Değişikliğinde Kullanılacak Muhtelif Tipte Malzeme Alımı işi TEİAŞ’ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2018/669819

1 - İdarenin a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR b) Telefon - Faks Numarası : 0 232 477 1300 - 0 232 477 1315 c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu hizmet alımı, TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğünün Sorumluluğunda olan Röle ve Ayırıcı Değişikliğinde Kullanılacak Muhtelif Tipte Malzeme Alımı. b) Teslim edileceği yer : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde bulunan Merkez AMBAR’a teslim edilecektir. c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet işinin süresi 30 gündür.

3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır. b) Tarihi - Saati : İhale, 04.01.2019 Cuma Günü Saat 14:00’te yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik ederek tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ İZMİR adresinde görülebilir ve KDV dahil 59,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 04.01.2019 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kısmi Teklif Verilebilir.