KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIRKayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işlerin, ayrı ayrı saatlerde kat karşılığı inşaat yapım ihaleleridir.

MEVKİİ ADA PARSEL TOPLAM KONUT SAYISI TOPLAM DÜKKÂN SAYISI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) KESİN TEMİNAT (%6) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

UĞUR EVLER MAH. 7364 1 44 3 11.310.276,00 TL 339.308,28 TL 678.616,56 TL 08.01.2019 14:00

UĞUR EVLER MAH. 4839 9 44 4 10.241.731,56 TL 307.251,95 TL 614.503,89 TL 08.01.2019 14:30

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 08.01.2019 SALI günü, Saat 14.00’ye kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kentsel Tasarım Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile her bir işin ayrı ayrı zamanlarda yapım ihalesidir.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. Her bir iş için İhale dosya bedeli 500,00-TL (Beş yüz Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri işin mahallesi, ada, parsel numarası belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen işin mahallesi, ada, parsel numarası yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır), 7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır. 7.7-) 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir. 7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri 7.11-) Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.