3 KALEM SIFIR ATIK EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

3 KALEM SIFIR ATIK EKİPMANI SATIN ALINACAKTIRDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 3 kalem sıfır atık ekipmanı Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 09.01.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) İhale konusu malzemenin tamamına olmak kaydıyla teklifte bulunulacak olup, kısmi teklifler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.