TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRAliağa Belediye Başkanlığından

 1) Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi 1035 parselde bulunan 216.147,18 m2 Belediye hissesinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ihale suretiyle 09.01.2019 Çarşamba günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır. Sıra No Mahalle Parsel No Fiili Durumu Belediye hissesi (m2 ) Tahmini Bedel (TL.) Geçici Teminat (TL.) İhale Saati 1 Çaltılıdere 1035 Taşınmazda 1 Adet Kira sözleşmesi vardır 216.147,18 7.132.856,94 213.985,70 14:00 Not: 1. sırada bulunan 1035 numaralı parsel; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır. b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır. A- Gerçek kişiler 1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- İkametgah senedi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

7- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname,

8- Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname,

9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

10- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği. B- Tüzel kişiler 1- Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı, 3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi, 4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 5- Tebligat için adres beyanı, 6- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 7- Terör örgütleri ile iltisakı ve irtibatı bulunmadığı ile ilgili Taahhütname, 8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği, 9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

3) FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar.

4) İstekliler tekliflerini 08.01.2019 tarih ve saat 17:30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No:47 Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilir.

5) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.

6) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.

7) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi 100,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur.

8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.