MİLLİ KÜTÜPHANE HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE BULUNAN KAFETERYANIN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

MİLLİ KÜTÜPHANE HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE BULUNAN KAFETERYANIN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRKültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Milli Kütüphane Hizmet Binası (Ankara) İçerisinde Bulunan Kafeteryanın Kiralanması İşi İhalesi yapılacaktır.

İhale 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 11:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır. Muhammen bedel, aylık 61.545,51 (AltmışBirBinBeşYüzKırkbeşTürkLirasıElliBirKuruş) TL + KDV’dir. Geçici teminat tutarı, 66.469,15 TL’dir. (AltmışAltıBinDörtYüzAltmışDokuzTürkLirası OnBeşKuruş) Söz konusu bedelin nakit olarak yatırılması durumunda DÖSİMM’in T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi nezdinde bulunan 3483170-5194 ya da TR 370001002533034831705194 IBAN numarasına açıklamalı olarak yatırılması gerekmektedir. İşin süresi, sözleşme imzalanmasını müteakip 3 (üç) yıldır. İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 10:30 - 10:55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır. İhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. İhale dokümanının bedeli, 350 TL’dir (üçyüzelli Türk Lirasıdır). Söz konusu bedel, İdarenin, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak İdarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin adı veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler Zarfının üzerine T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 06530 Çukurambar/Çankaya/ ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE BULUNAN KAFETERYANIN KİRALANMASI İHALESİ ZORUNLU BELGELER ZARFI ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri imzalanacak ve istekli tarafından kaşelenecektir. Zorunlu belgeler zarfına;

1. İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri,

2. İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi: Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı,

6. İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

7. İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

8. İsteklinin, ihale dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekont, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını ayrı ayrı satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir)

9. Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak kaşelenmesi şarttır)

10. Teklif Mektubu,

11. Geçici Teminat,

12. İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,

13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri ve Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, konulacaktır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr, eposta: dosimgelirler@kulturturizm.gov.tr Telefon: (0312) 470 86 36 Faks: (0312) 312 21 25