ARSA SATIŞI İHALE İLANI

ARSA SATIŞI İHALE İLANIÇankırı Belediye Başkanlığından

 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen arsaların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İHALESİ YAPILACAK ARSALARIN BİLGİLERİ: Sıra No Mahallesi Niteliği Ada Parsel Yüzölçümü Muhammen Bedeli (TL) % 3 Geçici Teminat (TL) İhale Saati 1 Karataş Mahallesi Arsa (Sosyal Tesis Alanı) 488 103 2541.32 (M2) 2.223.655,00 TL. 66.709,65 TL. 14:00 2 Buğday Pazarı Mahallesi Arsa (Akaryakıt Alanı) 1158 1 2647.65 (M2) 2.515.267,50 TL. 75.458,03 TL. 14:20 İHALE TARİHİ : 07.01.2019

1. İhale belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

2. Şartnameler ve tüm ekleri 09.30–12.00 ile 14.00–16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 100 TL (yüz) karşılığında satın alınabilecektir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. a) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge, b) Gerçek kişi olması halinde T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir). d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi d.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi, h) Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi. ı) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname i) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi, j) İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair makbuz, k) Ekli örneğe uygun teklif mektubunu vermesi, Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı) ve (i) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanır. İstekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.