ARACA MONTELİ KUYU ÖLÇÜLERİ İŞ MAKİNASI VE OPERATÖRLERİ KİRALANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

ARACA MONTELİ KUYU ÖLÇÜLERİ İŞ MAKİNASI VE OPERATÖRLERİ KİRALANMASI HİZMETİ ALINACAKTIRMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden

 Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinası ve Operatörleri Kiralama hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 İhale kayıt numarası : 2018/673452

1 - İdarenin a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14 c) Elektronik posta adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi (varsa)

2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : I. KISIM: 2 Adet Operatörlü Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinaları Kiralanması Hizmet Alımı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere göre) II. KISIM: 1 Adet Operatörlü Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinaları Kiralanması Hizmet Alımı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere göre) b) Yapılacağı yer : Türkiye Geneli c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 (beş) iş günü içinde yüklenici İdare ile irtibata geçerek işe başlamaya hazır olduğunu İdareye bildirecektir. Yüklenici Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinalarını ve Operatörlerini, MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı binası arkasında bulunan Test Kuyusu önündeki alana getirecek, Kuyu Ölçüleri Birim Yöneticiliği Yetkili Personelleri tarafından yapılan kontrollerden sonra, İş Makinaları ve Operatörlerin uygun olduğu durumda, çalışacağı bölgeye sevk edilecektir. Uygun bulunmazsa eksiklikleri gidermesi için Yükleniciye 5(beş) iş günü daha süre verilir. Yüklenici yasal süre içerisinde hazır duruma geldiğinde, iş makinalarını ve operatörlerini 5(beş) takvim günü içerisinde çalışacağı bölgeye sevk ederek işe başlayacaktır. Yüklenici bütün iş makinalarının yakıt deposunu dolu olarak MTA’ya teslim edecektir. İş bitiminde MTA’dan depoları dolu olarak teslim alacaktır. Sevk edilen projede, tamamlanacak ilk sondajın ölçümü için, İdarenin belirleyeceği tarihte sondaj lokasyonunda hazır bulunacaktır. MTA Yetkilileri ve Yüklenici arasında ilk kuyu ölçü işleminden sonra, işe başlama tutanağı imza altına alınacak ve işin başlangıç tarihi işe başlama tutanağının imza altına alındığı tarih olacaktır. Bu bağlamda işin süresi olan 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü söz konusu tarih itibariyle başlayacaktır. İşin süresi işe başlama Tarihinden itibaren : 1. KISIM: 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü 2. KISIM: 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. b) Tarihi ve saati : 03/01/2019 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 nolu oda) satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.