DOĞUBAYAZIT ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL KİRA İLANI

DOĞUBAYAZIT ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL KİRA İLANIDoğubayazıt Belediye Başkanlığından

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Caddesi No 17/10 Doğubayazıt Alışveriş Merkezinde bulunan, 8 Dükkânın 2886 sayılı DİK’nun 37 maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 5 (BEŞ) yıllığına kiraya verilecektir. 

2. İhale 07/01/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. Kiralama ihalesine çıkarılacak olan dükkânlar hakkında ayrıntılı cetvel;

BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ KULLANIM AMACI BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM (m2 ) AYLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT 5 YILLIK MUHAMMEN BEDEL 2 ve 3 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKÂN BODRUM KAT 142,14 9.000,00 TL + KDV 16.200,00 TL 540.000,00 TL 4 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKÂN BODRUM KAT 99,05 6.950,00 TL+ KDV 12.510,00 TL 417.000,00 TL 33 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN ZEMİN KAT 53,3 3.500,00 TL+ KDV 6.300,00 TL 210.000,00 TL 37 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 1 KAT 97,84 6.850,00 TL+ KDV 12.330,00 TL 411.000,00 TL 38 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 1 KAT 104,08 7.290,00 TL+ KDV 13.122,00 TL 437.400,00 TL 39 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 1 KAT 103,23 7.230,00 TL+ KDV 13.014,00 TL 433.800,00 TL 45 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 1 KAT 111,78 7.850,00 TL+ KDV 14.130,00 TL 471.000,00 TL 46 ve 47 DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DÜKKAN 1 KAT 318,35 16.000,00 TL+ KDV 28.800,00 TL 960.000,00 TL 3.880.200,00 TL 21/12/2018 CUMA SABRİ ARTIRMA 11164 DİSKET 2

4. İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar a) Kanuni ikametgâhı olması. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; c) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, g) Geçici teminat bedeli İstekliler teklif ettikleri 5 (BEŞ) yılık kira bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İsteklilerin belediyemizde bulunan alacakları teminat olarak kabul edilmeyecektir. h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, ı) Mali Hizmetler Müdürlüğünden temini sağlanacak ihale dokümanının satın alındığına dair belge i) Nüfus Cüzdan Fotokopisi j) Ulusal marka haline gelmiş, alışveriş merkezlerinde kendi markasıyla asgari 30 (otuz) mağazası bulunan ulusal bazda satış yapan marka şartı aranan ürünlerin satılacağı iş yerlerine talip olanlar, hangi markaları satacaklarını ve bu markaların kendisine ihale kaldığında satışının yapılacağına dair ilgili firmadan taahhüt belgesi ibraz etmek zorundadır. Ana firmalar için bu taahhüde gerek olmayacaktır. k) Belediyeye borcu olmadığına dair; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yok yazısı

5. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir.

7. İhale dosyası Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınacak ve aynı adreste görülebilecektir.

8. Teklifler ihale saatine kadar Doğubayazıt Belediye Başkanlığı (Meclis Salonuna) verilebilir. İhale saatinde Komisyona ulaşmak kaydıyla posta vasıtasıyla gönderilecek teklifler kabul edilecektir.

9. Kiraya verilecek olan dükkânların kira bedeli; yukarda belirtilen taban aylık kira üzerinden veya mali müşavir onaylı aylık cirosunun % 6’sından hangisi nispeten yüksek ise kira tabanını korumak üzere belirlenecektir.