Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ KRİBLAJ VE TORBALAMA TESİSLERİNİN 22 KİŞİ İLE 12 AY ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ KRİBLAJ VE TORBALAMA TESİSLERİNİN 22 KİŞİ İLE 12 AY ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIRTürkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/667125

1) İdarenin a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Adresi : Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel ve faks : Tel (0312) 540 10 00 Faks (0312) 540 16 60 Elektronik posta adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr

2) İhale Konusu Hizmetin; a) Adı : Ç.L.Î. Müdürlüğü Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi b) Yapılacağı yer : ÇLİ Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3) İhalenin yapılacağı yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara (Zemin Kat İhale Komisyonu Toplantı Odası)

4) İhale Tarih ve Saati : 09.01.2019 14.00

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve temini: a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir. b) İhale dokümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6- Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 gün eklemek suretiyle bulunan 07.06.2019 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8- Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olmalıdır.

9- İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10- Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

11- İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR25 0001 5001 5800 7293 2940 80 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1660 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.