TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRGermencik Belediye Başkanlığından

 Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Köycivarı Mevkii, M19A11A3B Pafta, 542 Ada, 2 Parselde bulunan, mülkiyeti Germencik Belediyesi’ne ait arsadaki ve üzerindeki akaryakıt istasyonunun 03/01/2019 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi İşi’dir.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: Şartname ve ekleri (ihale dokümanı) Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresindeki Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale; Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, No: 16 Germencik/AYDIN adresindeki Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Konferans Salonunda 03/01/2019 günü saat:14:15’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: Taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 2.500.000,00-TL (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup; işin geçici teminatı, bu iş için belirlenen muhammen bedelin (2.500.000,00-TL) % 3’ü olan 75.000,00-TL(Yetmişbeşbin Türk Lirası)’dir. Ayrıca, belirlenen muhammen bedelin (2.500.000,00-TL) % 3’ü oranında cayma bedeli 75.000,00-TL(Yetmişbeşbin Türk Lirası) alınacaktır.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir: 5.1.a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri: 1) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 5.1.b) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak yatırılacaksa Germencik Belediye Başkanlığı Halk Bankası Germencik Şubesi “TR07 0001 2009 5400 0007 0000 02” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır. 5.1.c) Cayma bedelinin ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, cayma bedeli nakit olarak yatırılacaksa Germencik Belediye Başkanlığı Halk Bankası Germencik Şubesi “TR07 0001 2009 5400 0007 0000 02” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır. 5.1.d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname veya yetki belgesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 5.1.e) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 5.1.f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi, 5.1.g) Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu (Emlak, ÇTV, Kira, vb.) olmadığına dair Germencik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 5.1.h) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu. 5.1.ı) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri. Madde 6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler, 03/01/2019 tarihi, Saat 14:00’e kadar Germencik Belediye Başkanlığı’nın Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.