ÇİFT KATLI YAYLI RONDELA SATIN ALINACAKTIR

ÇİFT KATLI YAYLI RONDELA SATIN ALINACAKTIRTCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan

 İhale Kayıt No : 2018/667999

1 - İdarenin a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı b) Telefon ve faks numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 c) Elektronik posta adresi : makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : ÇİFT KATLI YAYLI RONDELANIN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 10.01.2019 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 İBAN nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.