DOĞALGAZ ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

DOĞALGAZ ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIRTÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden

 İhale Kayıt Numarası : 2018/670138

1 - İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği, Türü ve miktarı : 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası 5.000.000 ± 1.000.000 Sm³/yıl Doğalgaz Enerjisi alınacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu, b) Tarihi ve Saati : 31.12.2018 - Saat 11:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 31.12.2018 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.