TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRSivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden

 1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Sivas Defterdarlığı Hizmet Binası 6. katında bulunan Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacakların, ihale saatine kadar geçici teminat makbuzlarını veya Banka Teminat Mektuplarını, ikametgah ilmuhaberlerini, nüfus cüzdan örneğini, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname ile tüzel kişilik adına katılacakların Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesi ile imza sirkülerini komisyona ibrazı gerekmektedir. 3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'nı, bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'nı geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

4- Taşınmazın satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınmayacaktır.

5- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

7-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. NOT: Türkiye Genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan Hazineye ait tüm Taşınmaz Satış İhale Bilgileri İnternet vasıtasıyla "www.milliemlak.gov.tr"adresinden öğrenilebilir.

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ S. NO DOSYA NO KÖYÜ VEYA MAHALLESİ CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2 ) HAZ. HİS. İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 58010100886 Kayserikapı Mahallesi Arsa 344 22 2.956,00 Tam Konut, Ticaret, Turizm Alanı ve Yolda kalmaktadır 4.434.000,00 443.400,00 03.01.2019 09:50