DE LOKOLAR İÇİN 93 ADET (ATS) OTOMATİK TREN DURDURMA SİSTEMLERİ VE 5 ADET ZTR BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

DE LOKOLAR İÇİN 93 ADET (ATS) OTOMATİK TREN DURDURMA SİSTEMLERİ VE 5 ADET ZTR BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No: 2018/657289

1- İdarenin: a) Adresi: TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası: 0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00 c) Elektronik Posta Adresi: sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: Sivas Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde bulunan DE Lokolar İçin 93 Adet (ATS) Otomatik Tren Durdurma Sistemleri ve 5 Adet ZTR Bakım ve Onarım İşi Hizmeti Satın Alınması İşi.

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 27/12/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 113 nolu oda)

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numarasına 100,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.