HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden İşletmemizin ihtiyacı olan 2 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 45500 Soma/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13 c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati Süre 1 Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yer altı Kontrol Başmühendisliği’ne bağlı stok sahalarından idare ve piyasa kamyonlarına 1.000.000 ton kömürün yükleme işi 2018/663197 2018-1838 04.01.2019 14:30 365 gün 2 Deniş Bunker stok sahasından, 950.000 tonu STSEÜAŞ bant kantarlarında, 50.000 tonu ELİ yer kantarlarında tartılmak suretiyle Soma Termik Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketine (STSEÜAŞ) ait Deniş Bant Bunkerlerine toplam 1.000.000 ton kömürün yükleme, nakliye ve boşaltılması işidir 2018/662108 2018-1839 07.01.2019 14:00 200 gün b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır. c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk cd. No.89 45500 Soma/ MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 1. Sütundaki ihale için 60 takvim günü, 2. Sütundaki ihale için 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr