OTOBÜS HATTI İHALE EDİLECEKTİR

OTOBÜS HATTI İHALE EDİLECEKTİRÇorum Belediye Başkanlığından

 İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin p fıkrası gereğince Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletilmesine ait Yönetmelik ve hazırlanan idari ve teknik şartnameler esaslarına göre, 29 adet otobüs hattı (46 adet en az 12 metre, maksimum 1 yaşında, 23 adet en az 9 metre maksimum 12 yaşında olmak üzere toplam 69 adet araçla 01.03.2019 tarihinde ilk seferle başlayıp 28.02.2029 tarihinde son seferle bitirilecektir.), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hat işletim hakkı verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İhale Tarihi ve Yeri: 28.12.2018 Cuma günü saat: 14.00’da, Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. YILLAR 1 ADET ARAÇ İÇİN AYLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) ŞARTNAME BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 ADET ARAÇ İÇİN MİNİMUM TEKLİF ARTIRMA BEDELİ 1. Yıl 860 Tam Kontör 500 TL 250.000,00 TL 10 Tam Kontör 2. Yıl 860 Tam Kontör 3.Yıl 860 Tam Kontör 4. Yıl 860 Tam Kontör 5. Yıl 860 Tam Kontör 6. Yıl 860 Tam Kontör 7. Yıl 860 Tam Kontör 8. Yıl 860 Tam Kontör 9. Yıl 860 Tam Kontör 10. Yıl 860 Tam Kontör İsteklilerde Aranan Belgeler: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 17.12.2018 “PAZARTESİ” SEDA 11023 “CD” “Artırma İlanları” (2) b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Teklif mektubu, e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat, f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı belge. ı ) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları, i) Vergi durum bildiri belgesi, j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, k) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı, l) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir. m) Çorum Belediyesine borcu olmadığına dair belge Tekliflerin en geç 28.12.2018 Cuma günü saat: 14.00’e kadar Belediyemiz Hizmet Binası (Meclis Salonu) 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.