HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİRTKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

 İşletmemizin ihtiyacına binaen Sağlık Taraması ve Mobil Vinç Revizyonu hizmet alım işleri açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1. İdarenin a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)- Niteliği – Türü – Miktarı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati SÜRE 1- 1557 Kişinin Sağlık Taraması Hizmet Alımı İşi 2018/658102 2018-1828 26.12.2018 14:00 75 gün 2- 1 Adet 35 Tonluk Mobil Vinç Revizyonu İşi 2018/657690 2018-1827 02.01.2019 14:00 45 gün b)-Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. c)-İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d)-İhale usulü : Açık ihale

3- İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4- İhale dokümanı; ELİ i Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5- Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir. 9- Web Sitemiz: www.eli.gov.tr