TAŞINMAZ ÜZERİNE ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

TAŞINMAZ ÜZERİNE ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIRAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığından

 Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Koru Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve imar planında kullanımı Spor Alanı olan taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat yaptırılacaktır. İli İlçesi Mahallesi Ada/ Parsel Arsa Alanı (m2 ) İmar Kullanımı Toplam İnşaat Alanı m2 Keşif Bedeli (TL) Ankara Çankaya Koru 15569/3 10420 Spor 9298.57 15.151.964,86

1 - İşin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “2018 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği esas alınarak 15.151.964,86-TL. (OnBeşMilyonYüzElliBirBin DokyüzAtmışDörtTürkLirasıSeksenAltı Kuruş)’dır.

2 - İhale 27.12.2018 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 ANKARA Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nden 08.00–17.00 saatleri arasında görülebilir

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; a. İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2018 yılı vizeli), 1) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. c. Noter tasdikli imza sirküleri veya eşdeğer belge. d. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. e. İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 15.151.964,86x%3 = 454.558,95-TL (DörtyüzElliDörtBinBeşyüzElliSekiz Türk Lirası DoksanBeş Kuruş) Geçici Teminat bedeli. Geçici teminat ortak girişim ortaklarınca müştereken veya münferiden karşılanabilir. f. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer yeterlik belgeleri; 14/12/2018 / CUMA / NAMIK / 10975 / CD 1) İsteklilerin, son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan, tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları yapım işlerinin ihale konusu işin keşif bedelinin ve/veya toplam inşaat alanının %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, BIII. grubu işlere ait iş bitirme belgesi, 2) İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge, 3) Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 4) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler, 5) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge, 6) İsteklinin son 3 yıla ait şirket cirosu, 7) İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’ i kadar da banka referans mektubu verilecektir. 8) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; Ortak Girişim ortaklarından herhangi birinin bu maddede istenilen şartları karşılaması yeterlidir. g. Okçuluk faaliyetleri ile ilgili yeterlik şartları: 1) İstekli Okçuluk Sporunda eğitim veren spor kulübü olmalı ve eğitimi ile ilgili en az 5yıl ve üzeri süre boyunca faaliyette bulunuyor olmalıdır. Bu husus ticaret sicil gazetesi ve faaliyet durum belgesi ile tevsik edilmelidir. 2) İstekli Okçuluk branşında(Olimpik branş olan klasik yay kategorisinde) Dünya, Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat -Paralimpik oyunlarının herhangi birinde en az bir sporcusu ile madalya (birincilik, ikincilik veya üçüncülük) almış olmalıdır. Bu sporcular madalya aldıkları dönem içerisinde isteklide lisanslı sporcu olmalıdır. Sporcuların derece aldığını gösterir belge ilgili federasyonlar tarafından tasdiklenmiş olmalıdır. Derece alan sporcunun, derece aldığı dönemde, isteklide lisanslı sporcu olduğu hususu, Gençlik Spor İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı sporcu bilgi formu ile tevsik edilmelidir. 3) İstekli, bünyesinde uluslararası antrenörlük belgesi bulunan antrenör bulunduruyor olmalıdır. Bu husus ilgili federasyon tarafından verilmiş antrenörlük belgesiyle tevsik edilecektir. 4) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; Ortak Girişim ortaklarından herhangi birinin bu maddede istenilen şartları karşılaması yeterlidir. h. Yer Görme Belgesi i. Şartname bedeli Alındı Makbuzu.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (BeşYüz) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.