IP SANTRAL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

IP SANTRAL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIRGaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden

 1 Kalem Mamul Mal Alımları (IP Santral Sistemi 1 Adet) alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

 İhale kayıt numarası :2018/636079

1- İdarenin a) Adresi :Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep b) Telefon ve faks numarası (342)360 11 85- (342)360 17 01 c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr

2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımları(IP Santral Sistemi 1 Adet)) b) Teslim [yeri/yerleri] : Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere c) Teslim [tarihi/tarihleri] :Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen ) takvim günüdür.

3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep b) Tarihi ve saati :27/12/2018 Perşembe günü saat:10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir. 4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ dan görülebilir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 14/12/2018 CUMA ARTIRMA İLANI 10763 CD BAYRAM 7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.