KARS LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 2 KİŞİYLE 2019 YILI İÇERİSİNDE LOJİSTİK HİZMETLERİ İLE GÜMRÜK İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

KARS LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 2 KİŞİYLE 2019 YILI İÇERİSİNDE LOJİSTİK HİZMETLERİ İLE GÜMRÜK İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/643023

1- İdarenin: a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00 c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı: Satın Alınması İşi Kars Lojistik Müdürlüğünde 2 kişiyle 2019 yılı İçerisinde Lojistik Hizmetleri ile Gümrük İşlerinin yürütülmesi için Hizmet Satın Alınması İşi.

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 24/12/2018 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 113 nolu oda)

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.