TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR

TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIRİzmit Belediye Başkanlığından

 Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda kiralanacaktır. Sıra No Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii Alanı (m2 ) Kullanım Amacı Aylık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Müddeti İhale Tarihi Saati ve Usulü 1 Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza İş Merkezi Tapuda 278 Ada 52 Parsel 1-2, 3-4, 5-6 ve 7. Blokların 1 Nolu Bağımsız Bölümleri 19393 m2 Kapalı Otopark 166.000.00.TL (KDV DAHİL) 179,280.00 TL 2,000.00 TL 3 Yıl 26.12.2018 Saat 11:25 Kapalı Teklif Usulü

1 - Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 25.12.2018 Salı günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: GERÇEK KİŞİLERDEN: 1 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 2 - Nüfus kayıt örneği, 13.12.2018 “PERŞEMBE” SEDA 10843 “CD” (Mutlaka Gününde “Artırma İlanları” (2)

3 - İkametgah belgesi, 4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5 - İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname. TÜZEL KİŞİLERDEN: 1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait),

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu,

6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. * Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce 25.12.2018 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.