TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRGebze Belediye Başkanlığından

 İlçemiz M.Paşa (Y.Kent) mahallesinde bulunan aşağıda listelenmiş mahalle, pafta, ada, parsel numarası, alan, imar durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli yazılı, 1 adet imar parseli satışa çıkarılmıştır. İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No: 1 Gebze adresinde Gebze Belediyesi Ana Hizmet Binası 3. Katta bulunan Belediye Encümeni Toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır. MÜSTAKİL PARSEL SATIŞ LİSTESİ Sıra No Mahalle Pafta Ada Parsel Alan (m2 ) İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Günü Saat 1 M.Paşa (Y.Kent) G22B19A3C 4808 1 6199.61 Ticaret Alanı1.80 E- 6 Kat 21.698.635,00 TL 650.959,05 TL 26.12.2018 15:30 İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI: 1 - İsteklilerde aranacak belgeler

a) GERÇEK KİŞİLERDEN 1. Teklif Mektubu (İmzalı) 2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 3. İhale dosya bedeli makbuzu 4. İkametgâh Belgesi 5. Nüfus cüzdan sureti 6. Noter tasdikli imza beyannamesi 7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi 8. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi 9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi 13/12/2018 PERŞEMBE SABRİ ARTIRMA 10547 DİZGİ 2 b) TÜZEL KİŞİLERDEN 1. Teklif Mektubu (İmzalı ve kaşeli) 2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 3. İhale dosya bedeli makbuzu 4. Tebligat için adres beyanı 5. İhale yılına ait Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya ilgili makamdan) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 6. Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri 7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi 8. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi 9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi 10. Ticaret Sicil Gazetesi 2 - İhaleye ait dosya 1.000,00 TL bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 - Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır. 4 - İstekliler, şartname ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale gününden bir gün önce saat 16:00’ya kadar, Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır). 5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde İhale bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi ihale bedelinin 2/3’ü peşin kalan kısmı 6 (altı) eşit taksitle de ödenebilir. Taksitli satışlarda yasal faiz (yıllık %9) uygulanır ve defaten yapılan ödemelerde vade farkı alınmaz. Ancak vadesi geçen borçlar tahsil edilir. Bu hükme uyulmadığı takdirde teminat irat kaydedilir ve ihalelerden yasaklanması için İçişleri Bakanlığına bildirilir. 6 - İhaleli yapılan satışlarda binde 5,69 nispetinde ihale kararı pulu ve taksitli satış yapılması halinde satış sözleşmesinde binde 9,48 nispetinde sözleşme damga vergisi alınacaktır. 7 - Tapu devrini almak için satışa konu belediyeye ait parsel kredi almak amacıyla gösterilemez. 8 - İhale Komisyonu mahiyetinde olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur. İlan olunur.