500 KN KAPASİTELİ SERVO HİDROLİK DİNAMİK DENEY CİHAZININ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTI AKSESUARLARIYLA DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

500 KN KAPASİTELİ SERVO HİDROLİK DİNAMİK DENEY CİHAZININ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTI AKSESUARLARIYLA DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIRTCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan

 İhale Kayıt No : 2018/650387

1 - İdarenin a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr.

2 - İhale konusu mal veya Hizmetin adı ve süresi : 500 KN KAPASİTELİ SERVO HİDROLİK DİNAMİK DENEY CİHAZININ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTI AKSESUARLARIYLA DEVREYE ALINMASI İŞİ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhale tarihi ve saati: 26/12/2018 Çarşamba günü, saat 10:00

5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ANKARA

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26/12/2018 Çarşamba günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.