KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİRBuca Belediyesinden

 İhale Konusu İşin  Adı : Buca Belediyesine Ait 313 Ada 6 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Niteliği : Kat karşılığı anahtar teslim inşaat yapım işidir İhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin (a) bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” İşin Süresi : 750 gün (Yedi yüz elli gün) Yeri ve Miktarı : İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi (İdari Mahalle: İzkent), 313 Ada, 6 Parsel sayılı 4.360 m² alanlı arsa üzerinde toplam 4 bloktan oluşan konut ile çevre düzenlemesi yapılması işidir. (Brüt inşaat alanı: 10.074,00 m² + çevre düzenlemesi + istinat duvarları + havuz) Tahmin Edilen Bedel : 23.902.344,48 TL (Yirmi üç milyon, dokuz yüz iki bin, üç yüz kırk dört Türk Lirası, kırk sekiz Kuruş) Geçici Teminat Miktarı : 717.070,33 TL (Yedi yüz on yedi bin, yetmiş Türk Lirası, otuz üç Kuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli : 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer : Buca Belediyesi / Emlak İstimlak Müdürlüğü Menderes Caddesi No: 85 Kat: 6 Oda:602 Buca/İzmir

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 08:30 - 12:30 ile 13:30 - 17:30 saatleri arasında görülebilir İhale için son evrak verme Tarihi ve saati : 25.12.2018 tarihi, Salı günü, saat: 13:30 İhale İçin Evrak Teslim Adresi : Buca Belediyesi/Emlak İstimlak Müdürlüğü Menderes Caddesi No:85 Kat:6 Oda:602 Buca/İzmir İhale Tarihi (Dış zarfların açılması) : 25.12.2018 tarihi, Salı günü, saat: 14:30 İhale Salonu (Dış zarfların açılacağı yer) adresi : Buca Belediyesi / Encümen Salonu Menderes Caddesi No: 85 Kat: 8 Buca/İzmir Mali Tekliflerin Açılma (İç zarfların açılması) tarih ve saati : 02.01.2019 tarihi, Çarşamba günü, saat: 14:30 İhale Komisyonu Toplantı Yeri : Buca Belediyesi/Encümen Salonu Menderes Caddesi No: 85 Kat: 8 Buca/İzmir 13.12.2018 “PERŞEMBE” SEDA 10833 “CD” “Artırma İlanları”

(2) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN: 1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, Buca Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Menderes Caddesi No:85 Kat:6 Oda:602 Buca/İzmir adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 1.2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir. 1.3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 1.4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 1.5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 1. DIŞ ZARF 1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi, 1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi, 1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, 1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı Buca Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya Buca Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu, 1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 13.12.2018 “PERŞEMBE” SEDA 10833 “CD” “Artırma İlanları” (3) 1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri. c) İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; 1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun, Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. 1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin III. Sınıf B Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. 1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. 2. İÇ ZARF 2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. İlan olunur.