TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIROsmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından

 Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a-36 maddesi Kapalı teklif Usulü gereğince İhale İlan sırasındaki tarih ve saate göre İl Encümeni odasında ihalesi yapılacaktır. Sıra No İl/İçesi Mevkii Ada/ Parsel No Miktarı/Arsa Pay (m2 ) Niteliği/İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 İhale Tarihi ve Saati 1 Düziçi-Çiftlik Hayıtlık 1987/2 169.214,94 Tam İmarlı Alan Dışı Tarla 3.384.299,00 101.530,00 09/01/2019 Saat: 15.10 2 Düziçi-Çiftlik Nergizlik 1988/3 104.456,55 Tam İmarlı alan Dışı Tarla 2.089.131,00 62.674,00 09/01/2019 Saat: 15.30

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 1- Gerçek Kişilerin; a- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, b- İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli yerleşim yeri belgesi. c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, d- İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu, e- Tebligat için adres beyanı, f- İhale muhammen bedelinin %3 tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

2- Özel hukuk tüzel kişilerin; a- 2018 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge, b- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini, c- Tüzel kişilik veya Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f bentlerinde istenilen belgeleri, d- İhaleye katılacak olanların %3 geçici teminat ve 250,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri, e- Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Kasım/2018 tarihinden sonra alacağı belgenin aslı, f- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan Kasım/2018 tarihinden sonra alacağı belgenin aslı, İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerinin bulunduğu kapalı ve imzalı zarfı ihale günü saat 15:00’e kadar Osmaniye İl Özel idaresi (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) vermeleri gerekmektedir. İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 250,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur. İletişim: 0 328 814 11 70 Dahili: 2961 - 3001 den bilgi alınabilir. İlan olunur.