154-380 KV’LUK E.İ. HATLARININ PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLUYLA YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

154-380 KV’LUK E.İ. HATLARININ PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLUYLA YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden

 Bölge Müdürlüğümüz EİH 2019-3.1 ve 2019-3.2 154-380 kV’luk Enerji İletim Hatlarının periyodik kontrol, bakım onarın ve arızalarının 3 yıl süre ile giderilmesi işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2018/634252

1 - İdarenin a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR b) Telefon – Faks Numarası : 0232 477 1300 - 0232 477 1315 c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki E.İ.H.2019- 3.1.grubu (697,05 km) ile E.İ.H.2019-3.2.grubu (417,92 km) periyodik kontrol ve bakım onarımlarının hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile yaptırılması. b) Yapılacağı Yer : İhale konusu hizmet alımı, E.İ.H.2019-3.1.grubu (697,05 km)ile E.İ.H.2019-3.2.grubu (417,92 km) hat güzergahlarında yapılacaktır. c) İşin Süresi : İhale konusu hizmet 3 yıl.

3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır. b) Tarihi - Saati : İhale, 19.12.2018 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 13/12/2018 / PERŞEMBE / NAMIK / 10944 / CD 2 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 4.1.9.Yerli istekli belgesi. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir. 4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 13/12/2018 / PERŞEMBE / NAMIK / 10944 / CD 3 4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler 4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.3.İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ Her bir grup için 5 5 x 45 = 225 Grup Mühendisi 1 1 x 45 = 45 4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 13/12/2018 / PERŞEMBE / NAMIK / 10944 / CD 4 İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleridir. 4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Benzer iş olarak; - 154 kV ve üzeri iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı, - 30 kV ve üzeri iletim hattı montajı ve tel çekimi, - 154 kV ve üzeri trafo merkezinin işletilmesi herhangi biri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL (ÜÇYÜZELLİTL)+KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 7.1. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının toplam tutarı yazılacaktır): 375.00-TL (ÜÇYÜZYETMİŞBEŞ TL) + KDV İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 19.12.2018 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmı teklif verilebilir. Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir.

10 - Bu hizmet ihalesinde fiyat farkı verilecektir.

11 - İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (yüzdeiki)’dir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.