TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRAltındağ Belediye Başkanlığından

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Sakarya Mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazların; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 69. Maddesinin 3. fıkrası ve Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin 15’inci maddesi (d) bendine göre açık arttırma suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2- Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3. Katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir.

3- İhaleye katılacak olanlar şartnamedeki hususları kabul etmiş sayılırlar.

4- İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekâletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

5- Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12:00‘ye kadar yatırılacaktır.

6- Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) NİTELİĞİ TAPUDAKİ NİTELİĞİ İNŞAAT M² SATILACAK BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 SAKARYA (TURAN) 421 67 427,05 ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPI ARSA VE AHŞAP EV 516,70 2.910.000,00 ₺ + KDV 87.300,00 ₺ 26.12.2018 16:00