ÇOK FONKSİYONLU JENERATİF HÜCRE ÇALIŞMA İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR

ÇOK FONKSİYONLU JENERATİF HÜCRE ÇALIŞMA İSTASYONU SATIN ALINACAKTIRKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet Çok Fonksiyonlu Jeneratif Hücre Çalışma İstasyonu alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20. Maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası : 2018/636835

1 - İdarenin a) Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü- 12 Şubat / KAHRAMANMARAŞ b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (344) 300 1064-65 c) Elektronik posta adresi : arsproje@ksu.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://bap.ksu.edu.tr

2 - İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Tıbbi Cihaz, Çok Fonksiyonlu Jeneratif Hücre Çalışma İstasyonu, 1 Ad. b) Teslim yeri/yerleri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi A.B.D. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) takvim günü

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü, 12 Şubat/KAHRAMANMARAŞ b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 21/12/2018 Saat : 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den görülebilir. 12/12/2018 ÇARŞAMBA SABRİ ARTIRMA 10831 Disket 2 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten görülebilir. 4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten görülebilir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan görülebilir.

5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman bedeli olarak 100,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 0056 42 no.lu hesabına yatırabilirler. 7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Başvurular 20/12/2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14 -Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki hükümlere göre yapılacaktır.