2018/2019 YILI NAKLİYAT SİGORTASI (ABONMAN POLİÇE) HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

2018/2019 YILI NAKLİYAT SİGORTASI (ABONMAN POLİÇE) HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİRTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından

TDLHZM-145 Türkiye Petrolleri 2018/2019 Yılı Nakliyat Sigortası (Abonman Poliçe) Hizmet Alımı işi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği “Açık İhale Usulü (Md. 23)” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No : 2018/644972

1 - İdarenin a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 20 00 Faks ve 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73 c) Elektronik posta adresi (varsa): ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (bir) yıl süreli TPAO’nun yurt içinden ve yurt dışından kullanım bölgelerine sevk ettireceği muhtelif malzemelerin nakliyat sigortası. b) Teslim yeri : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü c) İşin süresi : İşe başlama tarihi : 31/12/2018 İşi bitirme tarihi : 31/12/2019

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah.2180. Cad. No: 10 / 06530 Çankaya/ ANKARA 6. Kat Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 20/12/2018 / Saat 11:00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; i. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 12/12/2018 / ÇARŞAMBA / NAMIK / 10875 / CD 2 ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c. Bu şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. d. Aslı istenen belgeler Kurumumuzca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra belgelerin aslı idarece istekliye verilir. e. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. f. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. g. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. h. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, ı. İhaleye, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri katılabilir ve bu Hazine Müsteşarlığı’ndan belgelendirilecektir. i. İhaleye, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecektir. j. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır. k. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname l. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar m. Sigorta şirketleri teklif verirken teknik şartnamemizin tüm hükümlerini kabul ettiklerini imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 4.3.1. İş Deneyim Belgesi: a. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. 12/12/2018 / ÇARŞAMBA / NAMIK / 10875 / CD 3 b. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kabul işlemleri tamamlanan kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında iş deneyimi olarak; istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. c. Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 4.3- b. maddesi kapsamında değerlendirilir. d. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan Yangın All-Risks Sigorta Poliçesi.

5 - İhale dokümanı; TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat 617 nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 150,00-TL. (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 20/12/2018 tarih ve saat 11:00’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

İlgili Personel : Dilek ÖZYURT Tel : 0312 207 27 06