MÜBADELE İLANI

MÜBADELE İLANIİzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden

 Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (64) adet HEK taşıt, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin a) Adresi : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 489 05 00 - 4438 - Fax: 0 232 261 86 43 c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve Durumu : HEK durumundaki, (20) adet binek, (36) adet kamyonet cinsi combi, (1) adet panelvan kamyonet, (1) adet kurtarıcı, (1) adet minibüs ve (5) adet motosikletten oluşan toplam (64) adet taşıt. a) Tahmini Bedeli : 910.550,00 TL.

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Mal ve Malzemelerin Özellikleri : En az (9) adet 2018 model Fiat Doblo Combi Easy 1.3 M.Jet 95 HP E6 marka panel tipi taşıt, en az (1) adet 2018 model Toyota Corolla 1.6 Life marka binek tipi taşıt, en az (1) adet 2018 model Renault Megane Sedan 1.6 Joy marka binek tipi taşıt, en az (148) adet Lassa marka 195/65R15 95H XL GREENWAYS ebatlarında araç lastiği. a) Tahmini Bedeli : 910.700,00 TL. b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir. d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR a) Tarihi ve Saati : 27.12.2018 günü saat:14.00

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; a) Teklif Mektubu, 11.12.2018 “SALI” SEDA 10779 “CD” “Artırma İlanları” (2) b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu” c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge, d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi. g) İzmir Valiliğinin, 13.12.2016 tarih 83329911 - 530 - 82454 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 27.12.2018 günü saat 14.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Kat:2 Çankaya Ek Hizmet Binası Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (27.316,50 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13 - Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.