KONSİNYE DUYURUSU

KONSİNYE DUYURUSUCeza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu İşyurtları Daire Başkanlığından

 Ceza infaz kurumları ile tutukevleri işyurdu kantinlerinde, 1/1/2019 tarihinden itibaren otuz altı (36) ay süresince kademeli bir şekilde konsinye satış uygulaması yapılacaktır. Konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile konsinyatör firma arasında konsinye satışlara ilişkin karşılıklı yükümlülükleri düzenlemek amacıyla konsinye satış sözleşmesi imzalanacaktır.

1 - Başvuru Yapılacak Kurum: a) Adresi : Milli Müdafaa Cad. No: 20 Kat: 2 Kızılay/Ankara b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 414 79 53 0 312 424 01 84 (faks) c) Elektronik Posta Adresi : iydb@adalet.gov.tr ç) Konsinyeye Yönelik Açıklama Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : http://www.iydb.adalet.gov.tr/duyurular.asp

2 - Konsinye Başvurusunun: a) Yapılacağı Yer : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu b) Yapılacağı Son Tarih ve Saat : 21/1/2019 - 17:30

3 - Konsinye başvurusunda istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 3.1. Gerçek ve tüzel kişiler konsinye satış sözleşmesine yönelik başvurularını, yazılı ve imzalı talep mektubu ile yapacaktır. Talep mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak konsinye satış başvurusunda bulunulamaz. Talep mektubunun ekinde aşağıdaki bilgilere ve belgelere yer verilir: a) Konsinye satış sözleşmesi imzalanması talep edilen ürünler ya da ürün grupları ile bunların nihai satış fiyatı, işyurtları konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli önerisinin yer aldığı standart forma uygun açıklama dokümanı, 11.12.2018 “SALI” SEDA 10688 “CD” “Çeşitli İlanlar” (2) b) Konsinye başvuru dokümanındaki düzenleme çerçevesinde satış yapmayı talep ettiği kantinler ile ürün dağıtım ağına ilişkin açıklama dokümanı ve gerekmesi halinde bunu tevsik eden belgeler (Ürün dağıtım ağına ilişkin belgenin konsinye satış başvurusu dokümanındaki açıklamalara ve istenilen koşullara uygun nitelikte olması gerekmektedir.), c) Ürün veya ürün gruplarının imalatçısı ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgeler (İmalatçılığa ve yetkili satıcılığa ilişkin belgenin konsinye satış başvurusu dokümanındaki açıklamalara ve istenilen koşullara uygun nitelikte olması gerekmektedir.), ç) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; ç.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, ç.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Vekâleten başvurulması halinde, vekil adına düzenlenmiş başvuruda bulunmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) Oda kayıt belgesi.

4 - Kurum, konsinye satış uygulamasına yönelik başvuruları Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve konsinye satış başvurusu dokümanlarındaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirecek ve uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalayacaktır. Kurum konsinye başvurularına yönelik değerlendirme sürecini iptal edip etmemekte; uygun ürün veya ürün gruplarını içerecek şekilde konsinye satış sözleşmesi imzalama konusunda takdir hakkına sahiptir.

5 - Konsinye satış başvuruları, yapıldığı tarih itibariyle değerlendirmeye alınacak ve karar ilgili firmaya bildirilecektir.

6 - Diğer Hususlar: 6.1. Konsinye uygulamasına yönelik ayrıntılı açıklama ve konsinye satış başvurusuna ilişkin dokümanlar Kurumun resmî internet sayfasında yer almakta olup dokümanlar buradan indirilmek suretiyle başvuru yapılabilecektir.