Bilgisayar ve Yan Ürünleri

Bilgisayar ve Yan ÜrünleriDMO Mersin İrtibat Bürosu Tarafından Meski Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İhtiyacı "500 Adet 500 Kullanıcılı E-posta Yönetim Sistemi Lisans'' Satın Alınacaktır

“500 ADET 500 KULLANICILI E-POSTA YÖNETİM SİSTEMİ LİSANS”

SATIN ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ

MERSİN İRTİBAT BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Ofisimizce T.C. MESKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 adet 500 Kullanıcılı E-posta Yönetim Sistemi Lisans Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihtiyaç sahibi Kurum tarafından hazırlanan malzeme listesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini vazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

     a) İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

      b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2- Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf-iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale ek şartları ve Ofis tip ticari şartnamesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı, ve tip ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile birlikte ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3-Teklifler, 14.12.2018 Cuma günü, saat 14:00’a kadar Müdürlüğümüz Mahalli Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir..

6- Söz konusu ihale, Kamu ihale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

T.C. MESKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 adet 500

Kullanıcılı E-posta Yönetim Sistemi Lisans Alımı İle İlgili İhale Ek Şartları

            1) Ticari Şartnamenin "İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI" başlıklı 2.maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler:

                  a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu,

                  b) Firma yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,

                  c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi,

                  d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" ve eki servis istasyonlarını gösterir liste.

                 e) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük" gereğince oluşturulan, "Zorunlu Standartlar Tablosu”nda yer alan ürünler için TSE belgesi,

                  f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik" gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları,

       2) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdarenin (malı teslim alan kurum veya kuruluşun) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyodlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

      3) İhale dokümanlarını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerinin tamam olup olmadığı (istekli/aday) tarafından kontrol edilecek ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilecek ve "ihalesi yapılacak olan (işin adı) işe ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin istekli tarafından tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yerin görülmüş olduğuna ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan ihalenin bütün koşullarıyla kabul edildiğine" ilişkin yazılı Taahhütname verilecektir.

     4) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

     5) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dış zarfların açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen başka bir tarihte açılacaktır.

    6) İhale konusu malzemenin teslim sekli ve süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, bu süre içerinde malzemeler teknik şartnamesine ve ihale şartlarına uygun olarak tam, sağlam ve kullanıma hazır vaziyette T.C. MESKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gösterilecek yere teslim edilecektir.

   7) Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemelerin muayenesi teknik şartnamelerine uygun olarak, ihtiyaç sahibi kuruluşça yapılacaktır.

   8) İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

   9) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

,  10) İhale konusu malzemenin bedeli, Kuruluşa yapılacak teslimatı müteakip bir örneği Ofisimizde mevcut Malzeme Muayene Teslim ve Tesellüm Tutanağının Kuruluşça mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ekinde DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğüne gönderilmesinden sonra Ofisimiz ticari şartname hükümleri dahilinde ödenecektir.

   11) İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale evrak bedelini (100-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli, ilgili firmaya iade edilebilecektir.

   12) Geçici teminat: Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. (Geçici teminat örneği www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanmakta olup, mektup olarak verilecek teminatlar bu örneğe göre düzenlenecektir.)

   13) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

   14) Yüklenici firma, müşteri daire ve/veya Ofisin talebi halinde, tesellüm ve faturalama işlemlerini 2018 mali yılında tamamlayacaktır. İHALE KAYIT NUMARASI: 2018/ 644213 MERSİN İRTİBAT BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BANKA HESAPLARI: **T.C. ZİRAAT BANKASI IBAN NO ** TR51 0001 0002 0737 7118 7666 54 **T.VAKIFLAR BANKASI IBAN NO ** TR07 0001 5001 5800 7293 9055 04 **T.HALK BANKASI IBAN NO ** TR05 0001 2009 5910 0013 0000 09