Diğer İhale İlanları

Diğer İhale İlanlarıDMO Trabzon Bölge Müdürlüğü Tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İhtiyacı ''48 Kalem Spor Malzemesi'' Satın Alınacaktır

 

DMO Trabzon Bölge Müdürlüğü Tarafından T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Sinop Gençlik

Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü

İhtiyacı “ 48 Kalem Spor Malzemeleri “Satın Alınacaktır.

İhale Tarihi Ve Saati :12/12/2018 – 14:00 İhale Kayıt No: 2018/640588

Ofisimizce, T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Sinop Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 48 Kalem Spor Malzemeleri Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile, Kurumca hazırlanan Teknik Şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, Açık Teklif Usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. ( 100,00.-TL )

             a) İstekliler, ihale dokümanlarını Trabzon Bölge Müdürlüğümüz Mahalli Satınalma Komisyonu Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca aranacak özellikler, diğer hususlar, teslim etme teslim alma şekil ve şartları ile muayene işlemleri ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

            b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, ihale günü, en geç saat 14:00’e kadar Bölge Müdürlüğümüz Mahalli Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5) İhalenin konusu mal/malzemenin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklife kapalıdır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Mevcut Elektronik İmzalar RASİM SAK (I Nolu Müdürlük (Trabzon) - Müdür G.) 06/12/2018 16:25 ENVER UZUN (Trabzon Bölge Müdürlüğü - Bölge Müdürü) 06/12/2018 16:35

İHALE EK ŞARTLARI

1) Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2.maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler:

               a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu,

               b) Firma yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,

               c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi,

               d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi” ve eki servis istasyonlarını gösterir liste.

               e) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük” gereğince oluşturulan, “Zorunlu Standartlar Tablosu”nda yer alan ürünler için TSE belgesi, f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları,

2) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdarenin (malı teslim alan kurum veya kuruluşun) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

3) İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerinin tamam olup olmadığı (istekli/aday) tarafından kontrol edilecek ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilecek ve “ihalesi yapılacak olan (işin adı) işe ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin istekli tarafından tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yerin görülmüş olduğuna ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan ihalenin bütün koşullarıyla kabul edildiğine” ilişkin yazılı Taahhütname ile ihale dokümanlarının imzalı hali; var ise zeyilnamenin imzalı hali verilecektir.

4) İhalenin konusu mal/malzemenin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklife kapalıdır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen başka bir tarihte açılacaktır.

7) İhale konusu alımla ilgili teknik şartnameye cevaplar verilecektir. Verilecek cevaplar ile varsa ihale konusu ürün ile ilgili resim broşür ve tanıtıcı diğer dokümanlar ile Diğer ihale dokümanları (Teklif mektubu, Geçici Teminat, İhale Evrak Bedeli makbuzu hariç) iki takım olarak ve dijital ortamda CD içerisinde (PDF formatında taranmış olarak) Ofis’e tevdi edilecektir.

8) İhale konusu malzemenin teslim şekli ve süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup malzemeler; Kurumca hazırlanan Teknik Şartnamesi ve ihale şartlarına uygun olarak, tam, sağlam, kurulu, çalışır ve kullanıma hazır halde teslim edilecektir.

9) Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemelerin muayenesi, ihtiyaç sahibi kurum tarafından yapılacaktır.

10) İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

12) İhale konusu malzemelerin bedeli, Kuruma yapılacak teslimatı müteakip bir örneği Ofisimizde mevcut Malzeme Muayene-Teslim ve Tesellüm Tutanağının Kurumca mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ekinde DMO Trabzon Bölge Müdürlüğü’ne (Mahalli Satınalma Komisyonu Başkanlığı) gönderilmesinden sonra Ofisimiz ticari şartname hükümleri dahilinde ödenecektir.

13) İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilebilecektir.

14) Geçici teminat: Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. (Geçici teminat örneği www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanmaktadır.)

15) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

16) İhaleye iştirak edecek firmalara ait “Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)”nin beyan formu doldurulmak suretiyle Ofisimize tevdi edilmesi gerekmektedir. ( KEP için başvuru formu da kabul edilecektir. )