Bilgisayar ve Yan Ürünleri

Bilgisayar ve Yan ÜrünleriTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü İhtiyacı "Muhtelif Cins, Miktar Bilgisayar ve Monitör" Satın Alınacaktır

 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATINALINACAKTIR

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ve Monitörün teknik şartnamesine ve HP, DELL, FUJITSU VE LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3-Teklifler, 17.12.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde istenilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. Talep Takip No: BEZP8BMCH

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF

CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE MONİTÖR İHALESİ İLE İLGİLİ

İHALE EK ŞARTLARI

1) Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2.maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (g) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler:

             a) Firma imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu,

             b) Firma yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ile yetkili satıcılık belgesi alınan firmanın üretici/distribütör olduğuna dair belge,

             c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi,

            d) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her malzeme grubu için; 1)“Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi” 2)Yönetmelik eki listede yer alan ve her mal grubu için belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine listede belirtilen yer, sayı ve özellikte kurulmuş olan servis istasyonlarının, -Açık adres ve ticaret ünvanlarının, -Telefon ve faks numaralarının, -Servis yetkililerinin telefon faks numaralarının listesi

            e) Olması halinde, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ile can ve mal güvenliği bakımından önem arz eden ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesi

             f) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Yönetmeliği” uyarınca firma garanti belgesiyle satılmak zorunda olan mallara ait garanti belgelerinin orijinal nüshaları,

2)-Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdarenin (malı teslim alan kurum veya kuruluşun) garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi boyunca firma tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır. Firmanın sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

3)-İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.

4)-İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır.

5)-İhale konusu alımla ilgili teknik şartnameye her madde için ayrı ayrı cevap verilecektir. Verilecek cevaplar ve varsa ihale konusu ürün ile ilgili resim broşür ve tanıtıcı diğer dokümanlar ile DİĞER İHALE DÖKÜMANLARI (Teklif mektubu, Geçici Teminat, İhale Evrak Bedeli makbuzu hariç) iki takım olarak ve PDF formatında (tek dosya) CD içerisinde taranmış olarak Ofis’e tevdi edilecektir. Ayrıca teslim edilecek ürünlerle ilgili malzeme listesi yapılacak olup, her malzemenin marka/modeli belirtilecektir.

6)-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7)-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, teknik ve teknik şartnamesinde istenilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

8)- İhale konusu malzemenin teslim süresi; faturalama işlemlerinin 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanması kaydıyla, sözleşme akdini müteakip 60 (altmış) gün olup, bu süre içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek yere, hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, DELL, FUJITSU veya LENOVO markalarından birine ve ihale şartlarına uygun olarak, orijinal ambalajında, tüm kurulum ve konfigürasyon işlemleri tamamlanarak, tam, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

9)- Ofisin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, ihale konusu malzemelerin muayenesi, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, DELL, FUJITSU veya LENOVO markalarından birine uygun olarak ihtiyaç sahibi kuruluşça yapılacaktır.

10)-Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 5 (beş) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satınalınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11)- İhale konusu malzemenin bedeli, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, DELL, FUJITSU veya LENOVO markalarından birine, Ofisimiz Ticari Şartnamesine ve ihale şartlarına uygun olarak yapılacak teslimatı müteakip, bir örneği Ofis’imizde mevcut malzeme muayene teslim-tesellüm tutanağı Kuruluşça mahallinde düzenlenip resmi bir yazı ekinde Genel Müdürlüğümüz (Pazarlama Daire Başkanlığı’na) gönderilmesinden sonra Ofis ticari şartname hükümleri dahilinde ödenecektir.

12)-İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

13)-Geçici teminat: Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

14)-Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: -Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 -Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb. : TR14 0001 0000 0137 7118 7666 59 -Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26