TAŞINMAZ SATILACAKTIR

TAŞINMAZ SATILACAKTIRKocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğünden

 Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2 ) Hazine Hissesi (m2 ) Vasfı İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati l 41020111629 Gebze Mustafapaşa 6109 6 945,10 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık teklif 2.363.000,00 590.750,00 18.12.2018 09:30

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca yine yukarıda, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı), b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ç- Gerçek kişilerin TC, Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarım bildirmeleri, d- Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

3- Satışı yapılacak taşınmaz depolama alanı olarak kullanılmaktadır.

4- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze ve İzmit Emlak Müdürlüklerine veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Satılacak taşınmazların tamamı peşin ödenebileceği gibi ihale bedelinin 1/4’ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kocaeli.csb.gov.tr adresinde görülebilir.