TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIREdirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden

 Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar Sıra No TAŞINMAZ NO MAHALLE / KÖY PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) İMAR DURUMU CİNSİ HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 22010109060 Dörtkaya Mahallesi 2836 1 6.984,89 Şehir imar planı içinde E: 1,60, Yençok 7 katlı konut alanında kalmaktadır. Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya Mevkii Plan Notları B) Özel Hükümler 8. maddesinde “Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: 1,60 uygulanacaktır. Konut alanlarında zemin ve 1. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretlerin emsali 0,80’i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya 1. Normal katlarda yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60’ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan parsellerde zemin. 1. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir.” denilmektedir. Arsa Tam 9.800.000,00 2.940.000,00 20.12.2018 10.30 2 22010109062 Suyolları Mahallesi 2828 1 6.278,99 Şehir imar planı içinde E:l,60, Yençok 10 katlı konut alanında kalmaktadır. Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya Mevkii Plan Notları B) Özel Hükümler 8. maddesinde “Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: 1,60 uygulanacaktır. Konut alanlarında zemin ve 1. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretlerin emsali 0,80’i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya 1. Normal katlarda yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60’ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan parsellerde zemin. 1. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir.” denilmektedir. Arsa Tam 7.535.000,00 2.260.500,00 20.12.2018 10.45 7/12/2018 CUMA SABRİ ARTIRMA 10630 Dizgi 2 Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63 22030- EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1. kat toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL’yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.